Αποτελέσματα αξιολόγησης

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου

Assessment scale:

Δεξιότητες διαχείρισης χρόνου Κλίμακα Αξιολόγησης και Ανατροφοδότησης
Ικανότητες ορισμού προτεραιοτήτων
Ιδιαίτερα ικανός να δώσετε προτεραιότητα σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εργασίες / να θέσετε σαφείς στόχους / να συνεργάζεστε με συνομηλίκους για να μοιραστείτε και να δημιουργήσετε σχέδια εκπαίδευσης Ικανότητα διδασκαλίας στους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ για το πώς να διαχειρίζονται το χρόνο τους/ να φτάσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται.
Πολύ ικανός να ιεραρχείτε συγκεκριμένες εργασίες και να θέτετε ξεκάθαρους στόχους.
Δυσκολεύεστε να ιεραρχήσετε τις εργασίες, να σεβαστείτε τα χρονοδιαγράμματα και δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αγχωτικές καταστάσεις.
Ικανότητες οργάνωσης
Πολύ ικανός να ιεραρχείτε συγκεκριμένες εργασίες και να θέτετε ξεκάθαρους στόχους.
Πολύ ικανός να ιεραρχείτε συγκεκριμένες εργασίες και να κατανέμετε τον φόρτο εργασίας.
Ικανότητα multitasking και διανομής φόρτου εργασίας.
Τηρώντας προθεσμίες
Πολύ ικανός να αποφύγετε την αναβλητικότητα και να κατανείμετε τον φόρτο εργασίας.
Πολύ ικανός να παραμένετε συγκεντρωμένος, να αποφύγετε την αναβλητικότητα και να κατανείμετε τον φόρτο εργασίας.
Ικανότητα οργάνωσης ομάδας, τήρησης προθεσμιών και διασφάλισης ομαδικής επικοινωνίας.