SoftCominVet

SOFTCOMINVET

Инструмент за самооценка на меки умения

Целта на инструмента е да предостави на обучителите/наставниците/менторите в МСП, които предоставят стажове/практики и мобилност, средство за самооценка на меките умения, необходими за работата им с обучаеми в областта на ПОО.

Инструментът за самооценка служи като компас за измерване на качеството на работата им с обучаеми в областта на ПОО. С негова помощ обучителите/наставниците/менторите могат да измерят нивото си на готовност да организират висококачествени стажове/практики и мобилност за ученици в областта на ПОО.

След приключване на самооценката на меките умения обучителите/наставниците/менторите в малките и средни предприятия автоматично получават своя резултат заедно с идентифицирани области, в които биха могли да подобрят своите умения и компетенции.

Видео урок как да използвате Инструмента за самооценка на меки умения: https://www.youtube.com/watch?v=RxHVA2QZHII&t=40s

Проверете меките си умения, като направите теста по-долу!

Умения за междуличностно взаимодействие

Уменията за междуличностно взаимодействие са поведението и тактиките, които човек използва, за да контактува и общува ефективно с другите, както индивидуално, така и групово. Те включват широк спектър от умения, като тук основно се акцентира върху емпатия и комуникационни умения като активно слушане, както и емоционална интелигентност. Те включват и способността за контрол и управление на емоциите.

Умения за решаване на проблеми

Решаването на проблеми е способността за справяне с критичен и обикновено нов проблем по най-добрия възможен начин, като се вземат предвид всички свързани с него елементи. Процесът на решаване на проблеми се състои от последователни действия, като се започне с дефиниране на проблема, създаване на алтернативи, оценка на алтернативите и накрая прилагане на окончателното решение.

Преносими умения

Преносимите (универсални) умения са тези, които могат да се използват в най-различни ситуации и условия. Тези умения са все по-търсени, за да могат индивидите успешно да се адаптират към промените и да водят смислен и продуктивен живот. В третия модул ще разгледаме по-подробно 5 трансверсални умения: комуникация, умения за водене на преговори, работа в екип, нагласи за използване на езика, сътрудничество.

Умения за управление на времето

Управлението на времето е способността да се използва времето продуктивно и ефективно. Идеята е да се организират задачите и да се използва времето ефективно, за да се изпълнят повече задачи всеки ден. Това може да помогне за намаляване на нивата на стрес и за подобряване на производителността както на работното място, така и у дома.

Уменията за управление на времето обхващат голям брой умения, които спомагат за по-доброто организиране и управление на времето. Някои от основните включват организационни умения и умения за определяне на приоритети и спазване на крайни срокове.

Бизнес етикет

Деловият (бизнес) етикет е набор от маниери, които са приети или се изискват в дадена професия. Бизнес етикетът е важен, защото създава атмосфера на професионализъм и взаимно уважение и подобрява комуникацията, което помага на работното място да бъде продуктивно. Хората се чувстват по-добре в работата си, когато се чувстват уважавани, а това се отразява и на по-добрите взаимоотношения с клиентите.

Трите основни аспекта, включени в бизнес етикета, са: работна етика, лидерство, управленски умения.