Резултати от проекта

ИП1 SoftComInVET инструмент за самооценка на меки умения за вътрешнофирмени обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности

Целта на инструмента е да осигури на вътрешнофирмени обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности, средство за самодиагностика относно работа им с обучаеми и ученици в областта на ПОО. Инструментът за самооценка има за цел да бъде компас за качество за измерване готовността на наставниците да организират качествена мобилност за обучаеми в областта на ПОО.

Този продукт е базиран на Споразумение за обща рамка на компетенциите по проект SoftComInVET, постигнато през първите месеци на проекта след изготвяне на доклад за състоянието на текущо прилаганите системи за самооценка на меки умения в партньорските държави и анализ на професионалния профил на менторите в МСП.

На базата на показателите и набор от критерии, определени в общата рамка за компетенции има скала за оценка на всеки показател.

След приключване на самооценката на меките умения обучителите/наставниците/менторите в малките и средни предприятия автоматично получават своя резултат заедно с идентифицирани области, в които биха могли да подобрят своите умения и компетенции.

В резултат на това те ще могат да предоставят висококачествена услуга в областта на ПОО.

SoftComInVET Инструментът за самооценка на меки умения удовлетворява нуждите и изискванията на вътрешнофирмените обучители.

Модулната структура предоставя подробна информация относно меките умения, които менторите на МСП, организиращи мобилности, трябва да притежават, за да провеждат качествени мобилности за обучаеми в областта на ПОО. Избраните модули представляват меки умения, които са важни и засягат всички етапи от процеса на мобилност: посрещане и приемане на участниците, комуникация с участниците, организация на мобилността, последващи дейности и други:

Всеки модул съдържа няколко въпроса, свързани с естеството на компетенциите. След приключване на самооценката се генерира резултат, показващ компетенциите, които трябва да бъдат подобрени.

Иновативни елементи: проектът ще приложи конкретен подход към целевата група и този фокусиран подход е водещият иновативен елемент. В момента няма такива онлайн инструменти за самооценка на меки умения за вътрешнофирмени обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности. След като самодиагностиката приключи, инструментът ще покаже резултатите.

Инструментът дава възможност за следене на напредъка, като менторите могат да се оценяват на месечна/годишна база. По този начин, инструментът за самооценка на меки умения ще осигури специфични качествени насоки за менторите по ПОО, което ще допринесе за неговата надеждност.

Очакван ефект: качеството на услугата в областта на ПОО ще се подобри чрез SoftComInVET инструмента за самооценка на меки умения. Този иновативен инструмент ще провокира менторите да се изправят пред ежедневните предизвикателства, които съпътстват работата им и да ги трансформират във възможности за бъдещо развитие. Очакваният ефект от ИП1 може да се опише по следния начин:

Потенциал за трансфер: инструментът за самооценка на меки умения може да се адаптира към различни сектори. Той ще е наличен на електронната платформа на проекта и може лесно да се използва от различни МСП, както и институции за професионално образование и обучение.

ИП2 SoftComInVET Наръчник за вътрешнофирмени обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности

Основната цел на ИП2 е разработване на SoftComInVET Наръчник за повишаване уменията за вътрешнофирмени обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности.

Наръчникът ще допълва инструмента за самооценка на меки умения. Резултатите от самооценката (ИП1) ще изпълняват ролята на основа и преглед на аспектите, които се нуждаят от подобрение.

Наръчникът ще служи като инструмент, осигуряващ насоки и възможности за подобрение и по този начин ще подготви вътрешнофирмените обучители да организират по-добри мобилности за обучаеми в областта на ПОО. Също така, Наръчникът удовлетворява нуждите на менторите от развитие на меки умения за гарантиране на професионалния им успех.

Учебното съдържание на SoftComInVET Наръчника ще обхваща модулите от рамката за самооценка, като предостави подробно описание и конкретни препоръки.

Наръчникът ще помага на ментори в МСП, осигуряващи стажове по мобилности, да разпознават динамиката на човешките отношения и да прилагат техники за меки умения и нагласи, за да осигурят качествена услуга в обласста на ПОО.

Подобряване на идентифицираните в ИП1 меки умения и обучение как тези умения да се развиват у обучаемите в областта на ПОО.

E организирано като блокове от съвети, специално разработени за целевата група на проекта – ментори в МСП, предоставящи стажове за обучаеми в областта на ПОО, и ще им позволи да постигнат следното, но не само:

+ по-добра информираност относно недостатъците на менторската професия и как адекватно да реагират на тях;

+ по-добро познаване на личните си силни страни;

+ по-добра информираност за осъществяване на супервизия по време на стажа;

+ подобрена комуникация;

+ подобрено професионално развитие;

+ подобрено управление на конфликти;

+ подобрено идентифициране и превенция на възможно рисково поведение;

+ подобрена способност за справяне с трудни личности;

+ по-добра информираност относно разнообразието.

Иновативни елементи и потенциал за трансфер: Подходът, прилаган в този продукт, е иновативен, тъй като няма подобен Наръчник за ментори в МСП, осигуряващи стажове по мобилности.

Продуктът има голям потенциал за трансфер: тъй като Наръчникът ще даде на менторите конкретни съвети за подобряване на меките им умения и следователно адекватно управление на стажове за обучаеми в областта на ПОО, той може да се приложи в компании, участващи в дуално образование. Това ще гарантира дългосрочната устойчивост на проекта. В допълнение, работата по ИП2 ще бъде и много ценен опит за партньорите по проекта.

Очакван ефект: използването на Наръчника ще доведе до следното:

ИП3 SoftComInVET Наръчник с добри практики на обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности

SoftComInVET ИП3 има за цел събиране и насърчаване на иновации и обмен на добри практики, както и подпомагане на ефективното и взаимно полезно сътрудничество на институции, организиращи мобилности, на международно ниво.

Проектът ще постигне тези цели чрез разработване на Наръчник с добри практики на вътрешнофирмени обучители в МСП, осигуряващи стажове по мобилности. Той ще бъде свободно достъпен за потребители на електронната платформа на проекта.

Пример за добра практика може да включва конкретен подход, изцяло разработена програма или правилен начин на изпълнение. Изпълнението на дадена добра практика може да се приложи директно или да се адаптира спрямо конкретния национален контекст. Добрите практики могат да се използват за обучение как да се откриват и избягват неефективни методи и неясни резултати от даден подход. Ако дадена програма или метод, добре структурирани в документално отношение и ясно посочени, бъдат пряко приложени или леко променени, шансовете им за успех несъмнено се увеличават.

Наръчникът с добри практики ще допълва ИП1 и ИП2 и ще изпълнява ролята на допълнителен и опресняващ знанията инструмент за обучение, който има за цел припомняне и затвърждаване на придобити по-рано знания и умения. Той ще се фокусира върху добрите практики на вътрешнофирмени обучители. Ще съдържа минимум 2 добри практики или история за всяка държава. За лидер в разработването на този продукт е избран италианския партньор Promimpresa, тъй като той има големи компетенции в областта на креативност и разработване на интерактивни документи.

Наръчникът с добри практики се фокусира върху идентифициране и събиране на примери от Европа относно съществуващи практики, механизми и стимули и включва трансфер на специфични знания от по-напреднали държави. Иновативният аспект се изразява в това, че Наръчникът ще мотивира ментори в МСП, приемащи организации по мобилност, да преосмислят меките си умения и компетенции и да прилагат представените добри практики в ежедневните си задачи.

Наръчникът ще бъде преведен, така че всеки партньор ще има своя финална версия на собствения си език, което ще гарантира висок потенциал за трансфер. Всеки партньор ще има възможност да сподели различни концепции и гледни точки, което допълнително ще повиши възможностите за трансфер.

Наръчникът с добри практики ще се използва като инструмент за допълнително подобряване на меките умения и компетенции и ще повиши ангажираността на вътрешнофирмените ментори. Добрите практики ще бъдат базирани на реални събития. Така всеки, който ги чете, може да направи съпоставка със ситуации при изпълнение на собствените си ежедневни задачи.