Резултати от оценката

Умения за междуличностно взаимодействие

Assessment scale:

Умения за междуличностно взаимодействие Скала за оценка и обратна връзка
Емоционална интелигентност
Умеете да подпомагате изразяването на чувствата на другите. Това смекчава негативното въздействие на стресовите ситуации върху работата и способства за постигане на по-добри резултати по отношение на ключовите цели.
Способни сте да извлечете най-доброто от всеки член на вашия екип: всички са равни. Тоест, балансирате и управлявате ефективно човешките ресурси, така че да ги поставите в услуга на целите на компанията. За да направите това, смятате, че умението да установявате отношения, да мотивирате, да изслушвате, да убеждавате и да се адаптирате към средата са от съществено значение.
В тази ситуация сте в състояние открито да изразявате истинските си чувства, да изграждате доверие и да ограничавате недоразуменията в работните взаимоотношения и съвместните усилия и можете да разбирате неизразените чувства на екипа си. Последователното невербално емоционално изразяване помага на другите да разберат как се чувствате, което улеснява общуването като основа за плодотворни междуличностни отношения.
Емпатия
Имате способността да разглеждате всеки ученик като цялостна личност и анализирате всички негови сфери, за да му възложите най-подходящата задача и отговорности.
Вие сте емпатични, но твърде фокусирани върху емоциите на другите и това може да попречи на взимането на правилните бизнес решения (напр. придавате по-голяма тежест на емоциите на другите над ключовите резултати, мислите повече за възприятията и чувствата на учениците, отколкото за реалността на действието).
Умеете да изслушвате други мнения и да разбирате влиянието им върху вашите мисли и поведение. Въпреки това не считате за нужно да се съобразявате с чужди мнения, дори и ако те са резонни.