Проектът SoftComInVET е проект по програма Еразъм+ в областта на стратегически партньорства за професионално образование и обучение, който има за цел:

За Проекта SoftComInVET

Образователните мобилности са сред основните дейности, които помагат на хората, особено на младите хора, да засилят своето лично и професионално развитие и възможности за бъдеща заетост.

Те правят образователните и обучителни институции по-достъпни; насърчават изграждане на базирано на знания общество; засилват чувството на европейска идентичност и гражданство и стимулират обмена на знания и добри практики, който е от ключово значение за бъдещето на Европа, базирано на знанията.

Според статистики на Европейската комисия, публикувани на 28.10.2020 г., над 850 000 граждани на ЕС са участвали в проекти за мобилност (Годишен доклад на Еразъм+ за 2018 г.). Изпълнени са 23 500 проекта с бюджет почти 2.8 млрд. евро.

Във връзка с това, гарантирането на високо качество на услугите, свързани с ПОО става все по-важна и предизвикателна задача за европейската общност.

МСП са важни участници в ПОО и учене през целия живот и се нуждаят от целева подкрепа. Мерките за подкрепа трябва да помагат на МСП да преодоляват външни и вътрешни пречки и да компенсират ограничения капацитет на МСП за идентифициране и отговор на нуждите им от обучение, където развитието на компетенциите на обучаващите може да е съставен елемент.“ (Ръководни принципи за професионалното развитие на преподаватели по ПОО, Европейска комисия).

МСП представляват „практическия наръчник“ на обучаемия в работния свят. Успехът на стажовете в чужбина до голяма степен зависи от това доколко обучаемият има контакт с менторите.

В този личен и междукултурен процес, коучовете имат централна роля. Менторите в МСП, предоставящи стажове по мобилности, представляват гръбнака на качествената услуга.

В днешно време те са изправени пред редица предизвикателства – не само трябва бързо да реагират на динамиката на пазара на труда, бързия напредък на ИКТ и промените в методологията на ПОО, но и да развиват своята емпатия, комуникационни и социални компетенции – своите меки умения.

В организациите тези служители не са само ментори – те са мениджъри, оперативни специалисти и др. Макар че са разработени много курсове с цел повишаване на практическата и техническа експертиза, няма създаден ясен подход, пряко свързан с подобряване на меките умения на вътрешнофирмените обучители.

Международните стажове създават междуличностна динамика, която не може да се пренебрегва. Публикация на ЕСФ за транснационално сътрудничество „Как да стимулираме признаването на меки умения“ посочва, че в днешно време „меките умения стават не по-малко важни от професионалните”. На ниво ЕС, компетенциите по отношение на меките умения са не само актуална тема, но и важна необходимост за настоящите и бъдещи ментори в МСП.

Във връзка с това, проектът SoftComInVET се фокусира върху тази конкретна тема.

 

Общи И Конкретни Цели На Проекта

Основната цел на проекта е повишаване капацитета на обучаващите ментори в МСП в ЕС, осигуряващи стажове за обучаеми в областта на ПОО, както и подобряване на способността им да се справят с предизвикателствата чрез осигуряване на специфичен набор от инструменти за развитие на меки умения с фокус върху осигуряването на висококачествен трудов стаж и ефективно споделяне на практически знания с обучаемите в областта на ПОО.

Конкретни цели на SoftComInVET:

Транснационална Добавена Стойност

Менторите в МСП, осигуряващи стажове по мобилности, са идентифицирани като важни участници в осигуряването на качествено учене, базирано на работа, както и на ПОО като цяло, и следва да бъдат подкрепяни и овластявани в международен план (CEDEFOP).

Международното сътрудничество ще позволи използване на допълващите се институционални характеристики; ще гарантира мащабно разпространение на резултатите от проекта и ще достигне до много повече представители на целевите групи, като по този начин ще мултиплицира ефекта от проекта в географски план.

Езиковото разнообразие на резултатите ще позволи лесен трансфер в други държави и използваемост за лица, владеещи някой от езиците на партньорите.